من گفته ها

آقا اجازه؟ یه آدم چطوری گاو میشه؟

بار اول که کسی به شما دروغ گفت، آن را بگذارید به حساب خطاهای انسانی.

بار دوم که از همان فرد دروغ شنیدید سعی کنید حواستان را بیشتر جمع کنید.

اما برای بار سوم، خیلی سریع دنبال آدرس نزدیک ترین طویله بگردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *